STAR VALVE
Gizlilik Politikası
Star Valve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Star Valve’in (“Şirket”) resmi internet sitesi olan www.starvalve.com.tr (“İnternet Sitesi”) adresindeki içeriklerin, kullanıcı/ziyaretçi/üye ve diğer kişiler (“Kullanıcı veya İlgili Kişi”) tarafından kullanımı esnasında, Kullanıcı’nın Şirket ile paylaştığı veya ürettiği kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin şart ve koşulları belirlemektedir. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlenir. Anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak değerlendirilmez ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirket, yukarıda bahsedilen kişisel verileri; İnternet Sitesinde Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sunulabilmesi; talep ve şikayetlerini ileten Kullanıcı’nın bilgilendirilmesi ve Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi; Kullanıcı’ya daha kaliteli ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi; Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi’ndeki ilgili kısımlarında paylaşılması ve muvafakat verilmesi kaydıyla pazarlama amacıyla bilgilendirilmesi ve iletişime geçilmesi; İnternet Sitesi güvelik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, İnternet Sitesi’nde oluşan hataların giderilmesi, Kullanıcı verilerinin anlamlandırılması, pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması; insan kaynakları politikalarının planlanabilmesi ve yürürlüğe konulması; raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, veri tabanı oluşturulması; Şirket’in kurumsal politika işleyişlerinin sağlanması amaçlarıyla www.starvalve.com.tr internet adresinden paylaşılmış olan Star Valve Kişisel Verileri İşleme Politikası’ nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir. Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde, Kullanıcı’nın açık rızası aranmaksızın Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirket; yukarıda sayılan ve www.starvalve.com.tr internet adresinden paylaşılmış olan Star Valve Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri; hizmet aldığı üçüncü kişilerle (çağrı merkezleri, hukuk büroları, hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları gibi) paylaşabilecektir. Yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla Kullanıcı, kişisel verilerinin Şirket tarafından üçüncü kişiye ait herhangi bir yerde bulunan sunucularda Kanun’a uygun olarak saklanabileceğini, bu konuda Şirket’in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve buna muvafakat ettiğini kabul eder. Şirket, Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası ve 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca aranan şartlardan birinin varlığı hâlinde ve gerekmesi halinde Kanun’un 9.maddesinin 2.fıkrasına uygunluğu sağlayarak Kullanıcı’nın açık rızasını aramaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler
Şirket, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişimi ve İnternet Sitesi’nde yapacağı işlemlere bağlı olarak Kullanıcı’nın; - Kimlik Bilgisini, - Site içi Hareket Bilgisini, - IP Bilgisini, - Kullanıcı Bilgisini, - Hukuki İşlem Bilgisini, - İletişim Bilgisini, - Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini, ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirket’in İnternet Sitesi’ni işletmesi için gerekli olabilecek kişisel verileri işleyebilecektir.

Şirket’e Başvuru
İlgili Kişi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini İnternet Sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu (“Başvuru Formu”) doldurup, Başvuru Formu’nda belirtilen şekilde Şirket’e iletebilir. Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, söz konusu taleplerin cevaplanmasını Başvuru Formu’nda belirtilen şekillerde yapabilir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, Şirket’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. Yukarıda açıklanan başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi; Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi
(i) Kişisel verilerin işlenme amaçları gerçekleşmiş veya (ii) gerçekleşme imkanı kalmamış veya (iii) Şirket tarafından Kullanıcı’ya sunulan hizmetin yerine getirilmesi için gerekli süre sona ermiş ya da (iv) ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. İş bu kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak gösterilebilmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili bir hakkın kullanılabilmesi için saklanabilir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Veri Güvenliği Kişisel veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar ile toplanır ve Şirket veya görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.